Biuro Usług Turystycznych „Orchowscy”

ul. Wojska Polskiego 6, 62-400 Słupca

tel./fax +48 63 277 15 51,   kom. +48 606-956-147

www.orchowscy.pl

e-mail: biuro@orchowscy.plzorchowski@gmail.com

Numer konta:  73 1910 1048 2639 7959 9586 0001

Wyślij zapytanie

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Usług Turystycznych i Informatycznych – Orchowscy z siedzibą w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 6, danych osobowych zawartych w umowie w celu i zakresie niezbędnym do jej realizacji. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119, z 2016 r. poz. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się klientów biura, że:
  1. Administratorem danych osobowych uczestników imprez turystycznych jest Zbigniew Orchowski prowadzący działalność pod nazwą Biuro Usług Turystycznych i Informatycznych – Orchowscy z siedzibą w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 6, nr telefonu – 606 956 147.
  2. Administrator przetwarza dane uczestników wyjazdów oraz opiekunów wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy.
  3. Administrator powierza dane uczestników wyjazdów oraz opiekunów o ile jest to uzasadnione i niezbędne do realizacji Umowy:
  • podmiotom dostarczającym rozwiązania informatyczne,
  • pilotom, przewodnikom i innym podmiotom, współpracującym z Administratorem przy realizacji poszczególnych czynności związanych z wykonaniem zawartej Umowy (np. przewoźnicy, operatorzy przewozów, rezydenci) oraz przedstawicielom działającym w imieniu lub na rzecz organizatora w ramach zawartej Umowy,
  • w biurze księgowym w celu prowadzenia obsługi księgowej Administratora,
  • właścicielowi bazy noclegowej, w której przebywają uczestnicy podczas wyjazdu,
  • firmie ubezpieczeniowej w celu zawarcia stosownego ubezpieczenia.
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom, niż wskazane powyżej, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji usługi, chyba, że przepisy prawa, a w szczególności przepisy prawa podatkowego nakazują dłuższy okres przechowywania określonych danych. Za zgodą Klienta określone dane osobowe Klienta oraz dane osobowe dziecka Klienta mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany w przepisach prawa.
  6. Klienci biura mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
  7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Administrator niezwłocznie zrealizuje żądania, o których mowa powyżej, chyba, ze przepisy powszechne obowiązującego prawa, w szczególności ogólnego rozporządzenia, nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa Administrator powiadomi Klienta niezwłocznie.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego reprezentowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy RODO.
  10. Jednocześnie Zleceniobiorca - Administrator informuje, że podczas realizowanych wycieczek i innych imprez turystycznych nie wykonuje zdjęć, ani filmów z udziałem uczestników i opiekunów, w celu umieszczania ich na stronie internetowej lub w materiałach reklamowych.
 

Weryfikacja

Pin It on Pinterest